Informace o produktech a objednávkách nám píšte na: info@oxion.cz Kontakt
0

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mariol, s. r. o. pro e-shop na internetové stránce www.oxion.cz Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vydala společnost Mariol, s. r. o., se sídlem: Dr. Bokeša 25, 90201 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 53 228 332, DIČ: 212 131 1478, dle ust. § 4 zákona č. 222/2004 Sb., Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 3028/B, e-mail: info@oxion.sk, telefon: +420 723 182 528 (dále jen "MARIOL ") výhradně pro e-shop na internetové stránce www.oxion.sk (dále jen" e-shop "). Tyto VOP se vydávají za účelem definování pojmů a úpravy práv a povinnosti mezi společností MARIOL jako prodávajícím a kupujícími. Tyto VOP se vztahují na právní vztahy mezi společností MARIOL a kupujícím pokud dojde k uzavření smluvního vztahu prostřednictvím e-shopu a pokud se místo dodání zboží nachází na území České republiky, kdekoliv v rámci členských zemí Evropské unie nebo kdekoliv jinde (celý svět ), pokud to dovoluje právní řád, kterým se řídí společnost MARIOL. I. Základní definice a pojmy Kupující je fyzická nebo právnická osoba (dále jen "kupující"), která v souladu s těmito VOP doručí objednávku zboží ve formě elektronického formuláře (dále jen "objednávka") společnosti MARIOL. Objednávku zboží je možné doručit zejména prostřednictvím e-shopu. Objednávka zboží realizovaná fyzickou osobou je projev vůle ve formě jednostranného právního úkonu, kterým kupující - fyzická osoba, která není podnikatelem (dále jen "Spotřebitel") vyjadřuje zájem o dodání zboží nabízeného společností MARIOL na e-shopu za cenu uvedenou v objednávce, na specifikované místo dodání (adresu dodání) a v přesně určeném množství. Objednávka je současně i návrhem kupní smlouvy ve smyslu ust. § 52 ve spojení s ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 631 a násl. Občanského zákoníku nebo jiného typu smluv ze strany kupujícího. Po přijetí a potvrzení (akceptací) objednávky emailem společností MARIOL, Spotřebitel závazně vstupuje do právního vztahu se společností MARIOL na základě smlouvy uzavřené na dálku v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon č. 102/2014 Sb."). Objednávka zboží realizovaná právnickou osobou je projev vůle ve formě jednostranného právního úkonu, kterým kupující - právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem (dále jen "Objednatel") vyjadřuje zájem o dodání zboží nabízeného společností MARIOL na e-shopu za cenu uvedenou v objednávce , na specifikované místo dodání (adresu dodání) a v přesně určeném množství. Objednávka je současně i návrhem kupní smlouvy ve smyslu ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku nebo jiného typu smluv ze strany kupujícího. Po přijetí a potvrzení (akceptací) objednávky emailem společností MARIOL, Objednatel závazně vstupuje do právního vztahu se společností MARIOL na základě smlouvy uzavřené v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku, zejména podle ust. § 269 odst. 2, § 409 a § 536 obchodního zákoníku. Zbožím se rozumí výrobky nabízené společností MARIOL na e-shopu s uvedením jejich názvu, objednacího čísla, popisu zboží, dostupnosti na skladě nebo dodací dobou, aktuální ceny. Objednávka zboží realizovaná právnickou osobou je projev vůle ve formě jednostranného právního úkonu, kterým kupující - právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem (dále jen "Objednatel") vyjadřuje zájem o dodání zboží nabízeného společností MARIOL na e-shopu za cenu uvedenou v objednávce , na specifikované místo dodání (adresu dodání) a v přesně určeném množství. Objednávka je současně i návrhem kupní smlouvy ve smyslu ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku nebo jiného typu smluv ze strany kupujícího. Po přijetí a potvrzení (akceptací) objednávky emailem společností MARIOL, Objednatel závazně vstupuje do právního vztahu se společností MARIOL na základě smlouvy uzavřené v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku, zejména podle ust. § 269 odst. 2, § 409 a § 536 obchodního zákoníku. Zbožím se rozumí výrobky nabízené společností MARIOL na e-shopu s uvedením jejich názvu, objednacího čísla, popisu zboží, dostupnosti na skladě nebo dodací dobou, aktuální ceny. Objednávka zboží obsahuje následující údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, adresu doručení zboží, emailovou adresa, telefon na kterém je Spotřebitel zastižení; obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ / DIČ, adresu doručení zboží, emailovou adresu, telefon na kterém je Objednatel zastižení; hlavní vlastnosti zboží v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží, celková cena zboží včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob vypočítá, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, skutečnost, že do celkové ceny mohou být účtovány takové náklady nebo poplatky, bankovní spojení a číslo účtu společnosti MARIOL; způsob platby kupní ceny za objednané zboží; způsob dodání a doručení zboží; informace o délce trvání smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo pokud jde o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách ukončení smlouvy; informace o minimální délce trvání závazků Spotřebitele vyplývajících ze smlouvy, jestliže ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek; pokud není dohodnuto jinak. Registrace Prvotní registrace Objednatele, jakož i souhlas Objednatel s těmito VOP je nezbytnou podmínkou pro realizaci objednávky a dodání zboží v požadovaném množství a na požadované místo. Registraci provede společnost MARIOL neprodleně po splnění výše uvedených podmínek ze strany Objednatele. Při registraci Objednatel potvrdí i seznámení s VOP a jejich převzetí v elektronické formě. Výše uvedená povinnost k registraci a vyjádření souhlasu s VOP se nevztahuje na Spotřebitele a je jen na vůli Spotřebitele, zda přijme úpravu VOP. III. Objednávka a její odmítnutí Objednávka se doručuje prostřednictvím internetové stránky www.oxion.sk nebo jiným způsobem určeným pro e-shop. Doručením objednávky kupující společnosti MARIOL deklaruje, že zná a akceptuje aktuálně platné ceny zboží nabízeného na e-shopu společnosti MARIOL. Společnost MARIOL je oprávněna objednávku odmítnout bez uvedení důvodu a to bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího. Společnost MARIOL je také oprávněna odmítnout objednávku pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči společnosti MARIOL splatné ke dni vystavení objednávky, případně pokud by kupující plněním objednávky překročil svůj úvěrový rámec určený společností MARIOL. Společnost MARIOL informuje kupujícího o odmítnutí objednávky do sedmi (7) dnů ode dne doručení objednávky. Společnost MARIOL se zavazuje dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží za kupní cenu a za platebních podmínek, které platí v den akceptace objednávky. Také dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy a při objednávce více produktů odeslat zboží dle komodity nebo značky. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít ve stanoveném čase a místě, zkontrolovat neporušenost obalů a uhradit za zboží cenu v plné výši ve smyslu platebních podmínek platných v den akceptace objednávky. V případě, že si kupující zboží nepřevezme na základě objednávky, společnost MARIOL si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že kupující nepřevezme zboží při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, i přesto, že zboží se vrátil společnosti MARIOL jako nedoručený, kupující je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží. Registrace Prvotní registrace Objednatelné, jakož i souhlas Objednatel s těmito VOP je nezbytnou podmínkou pro realizaci objednávky a dodání zboží v požadované množství a na požadované místo. Registraci provede společnost MARIOL neprodleně po splnění výše uvedených podmínek ze strany Objednatelné. Při registraci Objednatel potvrdí i seznámení s VOP a jejich převzetí v elektronické formě. Výše uvedená povinnost k registraci a vyjádření souhlasu s VOP se nevztahuje na spotřebitele a je jen na vůli Spotřebitelé, zda přijme úpravu VOP. III. Objednávka a její odmítnutí Objednávka se doručuje prostřednictvím internetové stránky www.oxion.cz nebo jiným způsobem určeným pro e-shop. Doručením objednávky kupující společnosti MARIOL deklaruje, že zná a akceptuje aktuálně platné ceny zboží Nabízeno na e-shopu společnosti MARIOL. Společnost MARIOL je oprávněn objednávku odmítnout bez uvedení důvodu a to bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího. Společnost MARIOL je takové oprávněn odmítnout objednávku POkud kupující nemá vyrovnání veškeré závazky vůči společnosti MARIOL splatné ke dni vystavení objednávky, případně POkud by kupující plněním objednávky překročil svůj úvěrový rámec určený společností MARIOL. Společnost MARIOL informuje kupujícího o odmítnutí objednávky do sedmi (7) dnů ode dne doručení objednávky. Společnost MARIOL se zavazuje dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží za kupní cenu a za platebních podmínek, které platí v den akceptace objednávky. Takové dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho Poškození Během přepravy a při objednávce více produktů odeslat zboží dle komodity nebe značky. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít ve stanovené době a Mist, Zkontrolovat neporušenost obalů a uhradit za zboží cenu v plné výši ve smyslu platebních podmínek platných v den akceptace objednávky. V případě, že si kupující zboží nepřevezme na základě objednávky, společnost MARIOL si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že kupující nepřevezme zboží při Prvním doručení, a požaduje Opětovné doručení zboží, i přesto, že zboží se vrátil společnosti MARIOL jako nedoručený, kupující je povinen uhradit náklady Prvního i opětovným doručení zboží. Dodací list je součástí dodávky zboží. Kromě údajů o společnosti MARIOL jako o dodavateli / prodejci obsahuje označení kupujícího a jeho identifikační údaje, údaje o dodaném zboží (produktové čísla, názvy zboží, dodané množství). Ve spodní části dodacího listu je rekapitulace dodávky. Do spodní části (do dodacího listu určeného pro společnost MARIOL) se potvrzuje převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího. Toto ustanovení se aplikuje pouze v případě, že není možné použít elektronickou evidenci dodání nebo interní evidenci příslušného přepravce. Cena dopravy není zahrnuta v ceně zboží. Způsob dopravy si má kupující možnost vybrat v procesu objednávky. Cena dopravy se kalkuluje individuálně, přičemž s cenou za dopravu bude kupující obeznámen při objednávce. Doprava zboží probíhá pouze na území České republiky a v rámci členských zemí Evropské unie, pokud výrobce zboží neurčí jinak. Doprava zboží mimo území České republiky se sjednává individuálně podle dostupnosti této funkce na e-shopu. Společnost MARIOL neodpovídá za opožděné doručení zaviněné přepravcem nebo nesprávnými údaji poskytnutými kupujícím. Při doručení a přebírání zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné nedostatky a poškození uvede do dodacího (resp. Předávacího) listu přepravce. V případě, že bude mít kupující pochybnosti o neporušenosti obalu zboží nebo zboží, má kupující právo zásilku odmítnout převzít, přičemž důvod uvede do dokladu o doručení zboží, čímž automaticky začíná reklamační řízení. Podpisem dokladu o doručení zboží bez písemných výhrad kupující potvrzuje, že zboží bylo doručeno v pořádku bez poškození a na pozdější reklamace zboží z důvodu porušení obalu a mechanického poškození zboží nebude brán zřetel a taková reklamace nebude uznána s ohledem na reklamační podmínky přepravce. Společnost MARIOL poskytuje dodání zboží kupujícímu několika způsoby, a to následovně: Dovoz na určenou adresu Zboží je dodáno kupujícímu na jím vybranou adresu prostřednictvím rozvozu společnosti MARIOL. Kupující je o přepravě a ceně informován předem a to e-mailem nebo telefonicky. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží na určené adrese, je povinen uhradit náklady spojené s opětovnou dopravou na určené místo. Pokud kupující nepřevezme zboží na určené adrese více než dva (2) krát, bude se takové nečinnost kupujícího považovat za porušení smlouvy a těchto VOP ze strany kupujícího. Kurýrem (resp. Logistickou firmou) Při dovozu kurýrem, logistickou firmou nebo zásilkovou službou (dále společně jen "přepravce") je kupující o přesném čase dodání a ceně informován předem emailem nebo telefonicky. Ceny dovozu jsou určeny předem a to dle aktuálního ceníku přepravce. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží od přepravce na určené adrese, je povinen uhradit náklady přepravce spojené s opětovnou dopravou na určené místo. Pokud kupující nepřevezme zboží na určené adrese více než dva (2) krát, bude se takové nečinnost kupujícího považovat za porušení smlouvy a těchto VOP ze strany kupujícího. Pokud společnost MARIOL doručuje zboží prostřednictvím přepravce, kupující dává prodávajícímu právo předat přepravci potřebné osobní údaje pro doručení zboží (jméno, příjmení, adresu doručení a telefon). Po uplynutí šesti (6) měsíců ode dne, kdy byla objednávka (zboží) zhotovená a odmítnuta kupujícím převzít, je společnost MARIOL oprávněna s objednávkou (věcí) volně nakládat. Pokud se mu nepodaří objednávku (zboží) zpeněžit nebo jiným způsobem s ní účelně naložit, má společnost MARIOL právo uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody a náklady spojené s uskladněním nepřevzaté objednávky (zboží). Pokud doba skladování objednávky (věci) přesáhne dobu šesti (6) měsíců, zaniká právo kupujícího k odběru zboží nebo jeho náhradu. V. Ceny zboží a platba za dodané zboží Ceny uvedené na e-shopu jsou platné v době uskutečnění objednávky. Cena zboží v objednávce nezahrnuje montáž nebo jakoukoli formu instalace zboží. Společnost MARIOL si vyhrazuje právo libovolně upravovat cenu za zboží. Pro jednotlivé obchodní případy je rozhodující cena platná v době doručení objednávky. O změně ceny zboží informuje společnost MARIOL vydáním nebo aktualizací nového ceníku (cen) na e-shopu. Na změnu ceny zboží je možné se informovat i ve společnosti MARIOL. Dnem vydání nebo aktualizace nového aktuálního ceníku (cen) nastává účinnost, tj závaznost ceny uvedené na e-shopu. Fakturou se rozumí daňový doklad vystavený společností MARIOL na základě objednávky po vzniku povinnosti poskytnout smluvní plnění. Termín splatnosti je den stanovený společností MARIOL jako den nejpozdější úhrady závazků za převzaté zboží. Je to současně i den, ke kterému musí být fakturovaná cena (včetně příslušné daně, např. DPH) připsána na účet společnosti MARIOL. Standardní termín splatnosti je pět (5) dní od přijetí objednávky společností MARIOL, pokud není dohodnuto jinak prostřednictvím platební brány e-shopu. Platba za zboží je možná: platební kartou - PayPal, CardPay (pokud je tato služba dostupná) Nejrychlejším a nejjednodušším způsobem platby je platba on-line platebními kartami Visa a MasterCard prostřednictvím systému PayPal nebo CardPay. Platební operace jsou velmi bezpečné, protože platba na internetu je okamžitě přesměrována a prověřena u banky, která kartu vydala. Společnost MARIOL nemá přístup k privátním datům kupujícího. Společnost MARIOL dostane pouze zabezpečenou cestou potvrzení o platbě a na jeho základě bude objednávka ihned akceptována. Společnost MARIOL si za platbu platební kartou (VISA, MasterCard) účtuje zpracovatelský poplatek 1.8% z výše objednávky. bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího Objednávku lze zaplatit převodem z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet společnosti MARIOL nebo platebním příkazem na pobočce banky nebo na poště. V případě takové platby bude objednávka akceptována po tom, jak bude platba kupujícího připsána na účet MARIOL. V případě jiné banky než je banka Prodávajícího, může tato platba trvat i několik dní. Pokud se kupující rozhodne pro úhradu kupní ceny zboží bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího nebo platebním příkazem, číslo účtu je pod IBAN: SK58 8330 0000 0027 0100 0715, vedený v bance: FIO BANKA, SWIFT: FIOZSKBAXXX, variabilní symbol je číslo objednávky. Pokud bude uveden nesprávný variabilní symbol, prodlužuje se termín dodání o sedm (7) pracovních dnů. Při takové formě platby bude zboží v objednávce rezervováno po dobu pěti (5) pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud nebude kupní cena připsána na bankovní účet Prodávajícího do pěti (5) pracovních dní, bude se takové nečinnost považovat za zrušení objednávky ze strany kupujícího. platba dobírkou Zásilka na dobírku (dále jen "Dobírka") je věc nebo soubor věcí, které převzal přepravce k přepravě za účelem jejich doručení. V případě Dobírky je přepravce povinen na základě pokynů společnosti MARIOL vybrat od příjemce zásilky příslušný finanční obnos. Tento finanční obnos je pohledávkou společnosti MARIOL vůči přepravci a přepravce ho poukáže na účet specifikovaný společností MARIOL. Při dobírku kupující může využít buď platbu v hotovosti nebo platbu kartou (pokud přepravce takovou formu platby umožňuje), přičemž všechny úhrady prostřednictvím Dobírky se řídí příslušnými ustanovení obchodních (zasilatelských) podmínek společnosti TOPTRANS EU dostupných na webu http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/public_www/Dokument%20na%20web%20public/ZASIELATE%A5SK%C9%20podmienky%20SR%202017.pdf nebo http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_sk/ke_stazeni nebo http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_sk Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží, společnost MARIOL je oprávněna uplatnit vůči Objednavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud je Objednatel v prodlení více než pět (5) dní po splatnosti faktury, je společnost MARIOL oprávněna odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemnou nebo elektronickou formou a je účinné okamžikem jeho doručení Objednateli. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené v okamžiku odeslání odstoupení poštou nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu Objednavatele. Kupující je v takovém případě povinen okamžitě vrátit společnosti MARIOL nabytý a neuhrazené zboží v původním stavu a množství, na vlastní náklady a nebezpečí. Okamžik a formu vrácení zboží je třeba osobně dohodnout. V případě, že vrácení v původním množství a stavu nebude možné, vyhrazuje si společnost MARIOL právo vymáhat dlužnou částku všemi dostupnými právními prostředky v souladu s normami práva České republiky. VI. Zrušení (storno) objednávky Společnost MARIOL je oprávněna zrušit objednávku, pokud objednávku není možné závazně potvrdit, zejména z důvodu nepravdivých údajů uvedených v objednávce, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena distributora / výrobce. V případě, že taková situace nastane, kupující bude ihned informován společností MARIOL za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou výši kupní ceny a nedošlo k dohodě o dalším postupu, bude mu tato finanční částka vrácena do čtrnácti (14) dní. Společnost MARIOL je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu, případně provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností společnosti MARIOL vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od ní spravedlivě požadovat, není schopna dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo v ceně, která je uvedena na e-shopu. Společnost MARIOL je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý ve smlouvě ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím. Ustanovení upravující odstoupení od smlouvy určené výlučně pro Spotřebitele: Spotřebitel může zrušit objednávku, tj je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením Spotřebitele od smlouvy se od počátku ruší. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že cena prodeje zboží nebo poskytnutí služby závisí na pohybu cen na finančním trhu, které společnost MARIOL nemůže ovlivnit. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že je zboží zhotovené podle zvláštních požadavků Spotřebitele nebo je zboží určené speciálně pro jednoho Spotřebitele, nebo jde o zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit. Společnost MARIOL je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit Spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Společnost MARIOL je povinna vrátit Spotřebiteli platby stejným způsobem, jaký použil Spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo Spotřebitele dohodnout se se společností MARIOL na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky. Společnost MARIOL není povinna uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si Spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený společností MARIOL. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený společností MARIOL. Jestliže na základě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory společnosti MARIOL bylo zboží dodáno Spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze nelze zboží odeslat zpět společnosti MARIOL poštou, společnost MARIOL je povinna zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, společnost MARIOL není povinna vrátit Spotřebiteli platby před tím, než jí je zboží doručeno nebo dokud Spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět společnosti MARIOL, ledaže společnost MARIOL navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Spotřebitel je povinen nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat společnosti MARIOL nebo osobě pověřené společností MARIOL k převzetí zboží. To neplatí, pokud společnost MARIOL navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jí pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Spotřebitel je oprávněn vrácení zboží, který nabyl na základě smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní, společnosti MARIOL odepřít až do doby, kdy společnost MARIOL Spotřebiteli vrátí zaplacenou cenu nebo zálohu za zboží nebo službu. Při odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží společnosti MARIOL nebo osobě pověřené společností MARIOL k převzetí zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si společnost MARIOL nesplnila informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle ust. § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Sb. VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Společnosti MARIOL, s. r. o., se sídlem: Dr. Bokeša 25, 90201 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 53 228 332, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 3028 / B, e-mail: info @ oxion.sk, telefon: +421 917 449 204: Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby *: ________________________________________________________. - Datum objednání / datum obdržení * _______________________________________________. - Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * _____________________________________. - Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ______________________________________________. - Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ________. - Datum ___. ___. __________. * Nehodící se škrtněte. Ustanovení upravující odstoupení smlouvy určené výlučně pro Objednatele: Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, pokud společnost MARIOL poruší opakovaným způsobem povinnosti stanovené těmito VOP. Objednatel se zavazuje v případě porušení povinností stanovených smlouvou nebo těmito VOP zaplatit společnosti MARIOL smluvní pokutu ve výši 10% z částky uvedené v objednávce zboží, a to do sedmi (7) dnů ode dne porušení povinností na účet společnosti MARIOL pod IBAN: SK58 8330 0000 0027 0100 0715, vedený v bance: FIO BANKA, SWIFT: FIOZSKBAXXX, variabilní symbol je číslo objednávky. Objednatel výslovně souhlasí se započtením smluvní pokuty v podobě vzniklé pohledávky na straně společnosti MARIOL v postavení věřitele vůči Objednavateli v postavení dlužníka. Společnost MARIOL je oprávněna vedle smluvní pokutě požadovat i utekli zisk a náhradu škody způsobené porušením povinností Objednatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta se nezapočítává na uprchli zisk a náhradu škody, tj smluvní pokuta nemá žádný vliv na odpovědnost za škodu, a to ani z hlediska výšky, ani z hlediska podmínek jejího uplatnění. VII. Záruční doba Společnost MARIOL poskytuje na zboží zakoupené Spotřebitelem záruku podle obecně platných právních předpisů v České republice, tj pokud není zákonem stanovena kratší doba, tak záruční doba pro Spotřebitele je čtyřiadvacet (24) měsíců. Společnost MARIOL poskytuje na zboží zakoupené Objednatelem záruční dobu jeden (1) rok, pokud není dohodnuto jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. VIII. reklamace Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady dodaného zboží (kvalitativní a / nebo kvantitativní). Reklamace musí být provedena písemnou formou nebo emailem na info@oxion.cz, přičemž je vhodné přiložit i fotodokumentaci k vadám dodaného zboží. Reklamace na viditelné vady (kvalitativní a / nebo kvantitativní) dodaného zboží musí proběhnout neprodleně, avšak nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od dodání zboží. V případě přijetí reklamace kvantitativní rozdíly (rozdíl mezi množstvím fyzicky dodaného zboží a množstvím uvedeným na dodacím listě) bude chybějící zboží doplněn při první příležitosti. Reklamace na chyby, které vzniknou během používání dodaného zboží musí být rovněž provedena písemnou formou nebo emailem na info@oxion.cz. Odstranění reklamace bude v souladu s platnými právními předpisy a zárukami pro konkrétní druh zboží podle právního řádu České republiky. Písemné reklamace je možné doručovat společnosti MARIOL s. r. o. na adresu: Dr. Bokeša 25, 902 01 Pezinok, Slovenská republika. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna nebo aby mu byla poskytnuta přiměřená sleva bez odstranění vady. Společnost MARIOL je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím společnosti MARIOL nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Společnost MARIOL může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vad, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, na poskytnutí přiměřené slevy a ponechání si vadné věci, na vrácení kupní ceny vadné věci přes poukázku na další nákup nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny vadné věci. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Reklamaci za nedodání zboží vinou přepravce nebo poškození zboží zaviněné přepravní službou je nutné v takovém případě uplatňovat přímo u přepravní společnosti (GEIS, DHL, PPL), nejpozději do 3 dnů od doručení. Kupující je oprávněn nepřevzít poškozené zboží, resp. pokud poškozený zboží převezme, tak písemně poznamená poškození do dokladu o převzetí zboží. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je třeba prokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí výrobku objevit. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. IX. Ochrana osobních údajů Upravuje datový plán společnosti MARIOL v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. a nařízením, přičemž rozsah zpracování je uveden na e-shopu. X. Souhlas s VOP Kupující při uzavření a odeslání objednávky zboží prostřednictvím e-shopu potvrzuje společnosti MARIOL souhlas s těmito VOP (všeobecnými obchodními podmínkami), pokud není na e-shopu uvedeno jinak. Společnost MARIOL i vyhrazuje právo jednostranným právním úkonem změnit tyto VOP, avšak tak aby nedošlo k porušení základních práv a svobod kupujícího v souladu s normami práva České republiky. Povinnost písemného oznámení změny těchto VOP je splněna jejich umístěním na internetové stránce www.oxion.cz. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi plně souhlasí, což představuje projev vůle, která je svobodná, vážná, určitá a srozumitelná. XI. Spory a orgány dohledu Veškeré spory vyplývající z těchto VOP, jakož i na všechny navazující právní vztahy mezi smluvními stranami je dána výlučná pravomoc Slovenská soudů ve smyslu ust. § 37e odst. 2 zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, přičemž místní příslušnost Slovenská soudů je dána ve smyslu zákona č. 160/2015 Sb. Civilní vedení soudních sporů řád, ve znění pozdějších předpisů. Strany provedli volbu pravomoci prostřednictvím těchto VOP v souladu s článkem 25 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I). Strany provedli volbu práva v souladu s článkem 3 odst. 1 Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazky (Řím I), přičemž rozhodným právem je věcná úprava České republiky. Spotřebitel má právo obrátit se na společnosti MARIOL s žádostí o nápravu (e-mailem na info@oxion.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým společnost MARIOL vybavila jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že společnost MARIOL porušila jeho práva. Pokud společnost MARIOL odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do třiceti (30) dnů od jejího odeslání, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt ARS") v souladu se zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon č. 391/2015 Sb."), ??přičemž těmito subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle ust. § 3 zákona č. 391/2015 Sb. Návrh může Spotřebitel podat způsobem určeným podle ust. § 12 zákona č. 391/2015 Sb. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternativní řešení sporů může využít jen Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH. Dohled nad dodržováním Zákona č. 102/2014 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. provádí Slovenská obchodní inspekce podle zvláštního předpisu a Národní banka Slovenska v oblasti ochrany finančních spotřebitelů související se službami informační společnosti. Slovenská obchodní inspekce má tito inspektoráty: Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, adresa: Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27; Inspektorát SOI pro Trnavský kraj, adresa: Pekařská 23, 917 01 Trnava 1; Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, adresa: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín; Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, adresa: Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra; Inspektorát SOI pro Ústecký kraj, adresa: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1; Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, adresa: Dolní 46, 974 00 Banská Bystrica 1; Inspektorát SOI pro Středočeský kraj adresa: Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1; Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, adresa: Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1. XII. cookies Na cookies se vztahují evropské i slovenské zákony o ochraně soukromí a osobních údajů. Konkrétně tuto problematiku. E-shop používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Podle doporučení Evropské komise: soubory cookie S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů. Co jsou soubory cookie? Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Jak používáme soubory cookie? Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek. Jak kontrolovat soubory cookie Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat. Jak odmítnout používání souborů cookie Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení. Sankce za nesplnění povinnosti by měl podle zákona ukládat Telekomunikační úřad Slovenské republiky. Mezi sankcemi a jejich výškami však není uvedeno porušení § 55 odstavce 5. XIII. Závěrečná ustanovení Společnost MARIOL si vyhrazuje právo plnit závazek vůči kupujícímu i prostřednictvím smluvních partnerů. Pokud se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným, neúčinným a / nebo nevykonatelným, platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP nebudou dotčeny. Kupující a společnost MARIOL nahradí neplatné, neúčinné a / nebo nevykonatelné ustanovení VOP novým, jehož text se bude shodovat se záměrem obsaženým v původním ustanovení a v těchto VOP jako celku. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na www.oxion.cz. Znění VOP ze dne 1.11.2020.
NAKUPOVAT U NÁS SE VYPLATÍ!


Luxusní interiérový a exteriérový nábytek
Garance nejlepší ceny pouze u nás
Věrnostní slevy pro zákazníky
Nákup na splátky
U většiny nákupů doprava zdarma    ‭+420 723 182 528               info@oxion.cz     
U NÁS NAKUPUJETE S JISTOTOU